15 Apr 2016

Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia


TUJUAN

1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklum dan melaksanakan keputusan Kerajaan mengenai rasionalisasi skim perkhidmatan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM).

LATAR BELAKANG

2. Sejajar dengan Transformasi Perkhidmatan Awam dalam memastikanPerkhidmatan Awam mempunyai modal insan yang kompeten untuk merealisasikan wawasan negara, maka rasionalisasi skim perkhidmatan dilaksanakan oleh Kerajaan.Rasionalisasi ini adalah untuk memperkemaskan pengurusan skim perkhidmatan bagi menarik dan mengekal modal insan terbaik, mewujudkan fleksibiliti dalam urusanperkhidmatan, menambah baik mobiliti dan kemajuan kerjaya dan mengemas kinisyarat lantikan supaya relevan dengan keperluan semasa.


 Urusan rasionalisasi ini jugabertujuan untuk memperluaskan peluang pemegang kelayakan kemahiran untuk berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam dengan memasukkan kelayakan pendidikanTeknikal dan Latihan Vokasional (TVET) dalam skim perkhidmatan tertentu. Hasilkajian menyeluruh terhadap kesemua 252 skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa, terdapat skim-skim perkhidmatan yang ditambah baik, dijumud dan dimansuhkan. Terdapat juga skim perkhidmatan yang dikekalkan kerana masih relevandan menepati keperluan perkhidmatan. Ini menjadikan jumlah skim perkhidmatan pada tarikh kuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini adalah sebanyak 240 skim perkhidmatan.3. Selaras dengan langkah-langkah rasionalisasi skim perkhidmatan ini, Kerajaan turut bersetuju menetapkan Gaji Permulaan Terendah (GPT) dalam Perkhidmatan
Awam pada RM1,200 sebulan dan penambahbaikan Jadual Gaji Minimum-Maksimum(JGMM). Pegawai awam turut menerima faedah pemindahan gaji bersamaan satu (1)Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) kecuali yang terlibat dalam pemindahan ke gaji permulaan yang baharu di JGMM baharu.

Anda Boleh Skim terbaru dan Tangga Gaji yang Terbaru:

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2016/pp012016.pdf


0 komentar

Post a Comment